DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES

CURS 2022-2023

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

El curs es divideix en tres avaluacions. La nota de final de curs serà el resultat de la valoració de l’assoliment competencial realitzat al llarg del curs (en tot cas, la nota del darrer trimestre esdevindrà la més important).

En el cas de l’ESO, una avaluació suspesa es recuperarà aprovant la següent. Per tal de superar el curs, però, caldrà aprovar la darrera avaluació i una altra, com a mínim. Al mes de juny, hi haurà una prova final on es podran recuperar totes i cadascuna de les avaluacions que s’hagin suspès.

La nota final de cada trimestre contemplarà els resultats obtinguts als exàmens, dictats, redaccions, activitats escrites i orals avaluables, lectures fetes (Biblioteca d’aula), dossiers, proves de competències bàsiques…. Aquesta nota final es podrà veure afectada segons si: no s’han tingut una actitud i un comportament correctes a classe, no s’han fet i presentat els deures i treballs encomanats, s’ha fet ús (o no) de la llengua oral a l’aula i en la relació amb el professor/a de la matèria i els companys/es.

El lliurament dels dossiers trimestrals corresponents, amb totes les activitats fetes i corregides i ben presentat, serà condició indispensable per aprovar el trimestre. En cas de lliurar un dossier fora de termini, la màxima nota que es podrà obtenir serà màxim un Assoliment Satisfactori / es penalitzarà el retard en el lliurament del dossier.

En el cas de 1r Batxillerat, si es té una avaluació suspesa (nota mínima un 4), es farà la mitjana amb la resta de trimestres. Si la nota mitjana és un 5 o més, el curs quedarà aprovat. Al mes de juny, hi haurà una prova final on es podran recuperar totes i cadascuna de les avaluacions que s’hagin suspès.

La nota final de cada trimestre contemplarà els resultats obtinguts als exàmens i altres activitats escrites i orals avaluables. A la nota final es tindrà en compte l’actitud i el comportament a classe, si s’han fet i presentat els deures encomanats, si s’ha fet habitualment un ús oral de la llengua catalana a l’aula i en la relació amb el professor/a de la matèria i els companys/es.

En el cas de 2n Batxillerat, si es té la 1a o la 2a avaluació suspesa (nota mínima un 4), es farà la mitjana amb la resta de trimestres. Si la nota mitjana és un 5 o més, el curs quedarà aprovat. L’alumne/a que no aprovi la matèria a la convocatòria ordinària haurà de presentar-se a recuperar tota la matèria a la convocatòria extraordinària.

La nota final de cada trimestre es deduirà dels controls escrits trimestrals (80%) i dels controls de lectura i exercicis escrits i orals realitzats al llarg del trimestre (20%).

EXÀMENS

Als exàmens, es restaran, a la nota obtinguda:

– 0’1 punts per cada 2 faltes comeses i fins a un 1 punt com a màxim, a 1r cicle d’ESO.

– 0’1 punts per cada falta comesa i fins a 1 punt com a màxim, a 2n cicle d’ESO.

– 0’1 punts per cada error ortogràfic, lèxic i gramatical comès i fins a 2 punts com a màxim, a 1r Batxillerat.

– 0’1 punts per cada error ortogràfic, lèxic i gramatical comès i sense limitació, a 2n Batxillerat.

A la matèria de Literatura catalana de 2n Batxillerat no hi haurà un barem que penalitzi cada error. La nota final de l’examen es podrà reduir fins a 2 punts en casos d’errors gramaticals molt greus, redacció molt deficient i problemes de comprensió. La pauta serà la següent:

  • Pocs errors lleus o lapsus clars: 0 punts.
  • Errors lleus abundants i repetits: 0’5 punts.
  • Molts errors lleus i alguns de greus: 0’75 punts.
  • Molts errors greus: 1 punt.

Pel que fa als alumnes amb PI, la puntuació i valoració dels errors ortogràfics als exàmens seran establertes a criteri del professor/a segons les necessitats educatives d’aquests/es alumnes.

Les faltes repetides, en tots els nivells de l’ESO i Batxillerat, només es comptaran una vegada.

REDACCIONS

De les redaccions que es realitzin al llarg del curs, se n’avaluaran els aspectes següents:

– la competència discursiva (especialment, la coherència de l’escrit i la seva correcta puntuació), la correcció lingüística (les errades ortogràfiques) i aspectes formals (la presentació i la grafia), a 1r cicle d’ESO.

– la competència discursiva (l’adequació, la coherència i la cohesió de l’escrit i la seva correcta puntuació), la correcció lingüística (l’ús d’un lèxic precís i correcte i les errades ortogràfiques i morfosintàctiques) i aspectes formals (la presentació i la grafia), a 2n cicle d’ESO.

– la competència discursiva (l’adequació, la coherència i la cohesió de l’escrit), la correcció lingüística (la riquesa i precisió lèxica i la maduresa sintàctica i discursiva en general), a 1r i 2n Batxillerat.

Pel que fa als alumnes amb PI, la puntuació i valoració dels errors comesos a les redaccions seran establertes a criteri del professor/a segons les necessitats educatives d’aquests/es alumnes.

DICTATS PREPARATS

Als dictats preparats que es realitzin al llarg del curs, es restaran, a la nota obtinguda:

– 0’5 punts per cada falta comesa, a 1r cicle d’ESO.

– 1 punt per cada falta comesa, a 2n cicle d’ESO.

En el cas dels dictats realitzats sense preparació prèvia, el professor/a podrà modificar i/o ajustar els criteris d’avaluació abans esmentats, si ho considera oportú.

Pel que fa als alumnes amb PI, la puntuació i valoració dels errors ortogràfics als dictats seran establertes a criteri del professor/a segons les necessitats educatives d’aquests/es alumnes.

LECTURES (BIBLIOTECA D’AULA)

Per tal d’aprovar el trimestre caldrà haver-se llegit, com a mínim, un llibre i haver fet i assolit satisfactòriament les activitats corresponents (Quadern de lectura, qüestionari, examen, presentació oral…).

Els comentaris estan tancats.