ALUMNAT ESO

Els alumnes que hagin suspès tot el curs hauran de recuperar al juny. 

Si han suspès 1 i 2a avaluació però han treballat a la 3a, hauran de recuperar 1a i 2a. 

Si han suspès 1a i 2a i durant la 3a no han fet les tasques, hauran de recuperar 1a, 2a i lliurar les tasques de la 3a.

Els alumnes que tenen 1 avaluació aprovada i una de suspesa, hauran de fer correctament les tasques de la 3a. Si les fan aprovaran, si no les fan hauran de recuperar el que tinguin suspès.

Els alumnes que suspenguin la 3a per no haver fet les tasques (si no hi ha cap motiu justificat com ara falta de connexió, malaltia…) l’hauran de recuperar durant els dies de recuperació al juny. (15,16,17).

La nota de la 3a avaluació pot baixar la mitjana si l’alumne no ha lliurat les tasques correctament.

BATXILLERAT

Els alumnes que tinguin una avaluació suspesa: es farà mitjana amb la resta (40%,40%,20%). Si la mitjana surt 5, quedarà el curs aprovat.

Els alumnes que tinguin 2 o 3 avaluacions suspeses les hauran de recuperar.

Per aprovar la 3a avaluació es farà mitjana amb les tasques lliurades i la prova escrita.

La 3a avaluació serà un 20%.

Criteris d’avaluació i recuperació
(curs actual)

DURANT EL CURS ESCOLAR

El curs es divideix en tres avaluacions. Cada avaluació és una nota independent. La nota de final de curs s’establirà a partir de la mitjana d’aquestes tres avaluacions (la nota del darrer trimestre esdevindrà, a l’hora de fer la mitjana, la més important).

Una avaluació suspesa es recuperarà aprovant la següent. Per tal de superar el curs, però, caldrà aprovar la darrera avaluació i una altra, com a mínim.

AL SETEMBRE

L’alumne/a que no aprovi la matèria al mes de juny, haurà de presentar-se a recuperar tota la matèria al mes de setembre.

L’alumnat d’ESO, haurà de realitzar durant l’estiu unes Activitats de recuperació i presentar-les el mateix dia de la prova extraordinària de setembre. Les Activitats de recuperació seran de lliurament obligatori i comptaran un 40% de la nota. L’examen de recuperació comptarà un 60% de la nota i haurà de tenir, com a mínim, una puntuació de 4.

La nota màxima que es podrà obtenir si s’aprova la matèria al mes de setembre serà un 5 (només per a l’alumnat d’ESO).

EXÀMENS

Als exàmens, es restaran, a la nota obtinguda:

– 0’1 punts per cada 2 faltes comeses i fins a un 1 punt com a màxim, a 1r cicle d’ESO.

– 0’1 punts per cada falta comesa i fins a 1 punt com a màxim, a 2n cicle d’ESO.

– 0’1 punts per cada error ortogràfic, lèxic i gramatical comès i fins a 2 punts com a màxim, a 1r Batxillerat.

– 0’1 punts per cada error ortogràfic, lèxic i gramatical comès i sense limitació, a 2n Batxillerat (matèria comuna de Llengua).

– fins a 1 punt com a màxim, i només en casos d’errors gramaticals molt greus o de redacció molt deficient i amb problemes de comprensió, fins a 2 punts com a màxim, a 2n Batxillerat (matèria de modalitat de Literatura).

Pel que fa als grups de reforç (grups D), la puntuació i valoració dels errors ortogràfics als exàmens seran establertes a criteri del professor/a segons les necessitats educatives dels alumnes que conformen el grup.

Les faltes repetides, en tots els nivells de l’ESO i Batxillerat, només es comptaran una vegada.

REDACCIONS

De les redaccions que es realitzin al llarg del curs, se n’avaluaran els aspectes següents:

– la competència discursiva (especialment, la coherència de l’escrit i la seva correcta puntuació), la correcció lingüística (les errades ortogràfiques) i aspectes formals (la presentació i la grafia), a 1r cicle d’ESO.

– la competència discursiva (l’adequació, la coherència i la cohesió de l’escrit i la seva correcta puntuació), la correcció lingüística (l’ús d’un lèxic precís i correcte i les errades ortogràfiques i morfosintàctiques) i aspectes formals (la presentació i la grafia), a 2n cicle d’ESO.

– la competència discursiva (l’adequació, la coherència i la cohesió de l’escrit), la correcció lingüística (la riquesa i precisió lèxica i la maduresa sintàctica i discursiva en general), a 1r i 2n Batxillerat.

DICTATS PREPARATS

Als dictats preparats que es realitzin al llarg del curs, es restaran, a la nota obtinguda:

– 0’5 punts per cada falta comesa, a 1r cicle d’ESO.

– 1 punt per cada falta comesa, a 2n cicle d’ESO.

Pel que fa als grups de reforç (grups D), la puntuació i valoració dels errors ortogràfics als dictats seran establertes a criteri del professor/a segons les necessitats educatives dels alumnes que conformen el grup.

LECTURES (BIBLIOTECA D’AULA)

Biblioteca d’aula: per tal d’aprovar el curs caldrà haver-se llegit, com a mínim, tres llibres (acord pres amb el Departament de castellà).

EXPRESSIÓ ORAL

Es valorarà i avaluarà positivament l’ús que es faci de la llengua oral a l’aula i en la relació amb el professor/a de la matèria i els companys/es.

Els comentaris estan tancats.